راهی که میروید به صد شوق و اضطراب
ما بازگشته ایم از آن، خسته و خراب