این را خوب به خاطر نگاه دار:
همهٔ رویدادهای زندگیت آینه‌یی است که اندیشه‌هایت را باز می‌تاباند. اگر به پذیرش این توهم گسترده که عوامل بیرونی زندگیت را تعیین می‌کنند ادامه بدهی، ذهنت نخواهد توانست این اصل را دریابد. در واقع، هر چیز زندگی، مسأله گرایش است.

زندگی دقیقاً همانگونه است که تصویرش میکنی. هرچیز که برایت پیش می‌آید، محصول اندیشه‌های توست. پس اگر میخواهی زندگیت را عوض کنی، باید از عوض کردن اندیشه‌هایت آغاز کنی. بی‌تردید این را اندکی کهنه و مبتذل می‌انگاری. بسیاری از افراد «عقل گرا» لجوجانه این اصل را رد می‌کنند.


👤مارک فیشر
📕 حکایت دولت وفرزانگی