آن هنگام که به کشف خویشتن


 نایل آیی، 


تمام آرزوهای مالکیت ناپدید می شود...


زیرا تو ، 


مالک ملکوت الهی شده ای


و اینک، هیچ چیز ارزشی ندارد...