بدان اگر مهربان باشی تو را به داشتن
انگیزه های پنهان متهم میکنند
ولی مهربان باش،

اگر شریف و درستکار باشی فریبت میدهند،
ولی شریف و درستکار باش،

نیکی‌های امروزت را فراموش میکنند
ولی نیکوکار باش،

بهترین های خودت را به دیگران ببخش،
حتی اگر اندک باشد

در انتها خواهی دید آنچه می‌ماند
میان تو و خدای توست، نه میان تو و مردم.