نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!
در هیچ کاری شتاب مکن.
برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو!
از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!
 در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!
سخن و کلام دیگران را قطع مکن!

به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!

در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر!
مهمان را به هیچ کاری دستور مده