وقتی کسی چه مقصر باشد چه بی‌تقصیر،
 از شما عذر خواهی میکند
به خودتان مغرور نشوید.
وقتی کسی پا پیش میگذارد
 و به سمتتان می‌آید.
آن را دلیلی بر بهتر بودن خودتان ندانید.
 شاید او فقط "شهامتی" در قلبش دارد
 که شما ندارید.
شاید او میداند که غرور بعضی وقت‌ها
 بزرگترین موقعیت‌های خوشبختی را
 از آدم میگیرد..
اما شما هنوز ندانید