جهت حرکت شما، بسیار مهم‌تر
از سرعت حرکت است...

 

خیلی‌ها با سرعت زیاد به سمت
هیچ حرکت می‌کنند...!