طوفان باعث میشود درخت ریشه هایش را عمیق تر و قوى تر کند...

در طوفان هاى زندگى به برگ هایى که از دست میدهى فکر نکن، به ریشه اى فکر کن که قوی‌تر می‌شود...