دل که رنجید از کسی
خرسند کردن مشکل است،

شیشه بشکسته را پیوندکردن
مشکل است،

کوه را با آن بزرگی
می توان هموار کرد،

حرف ناهموار را هموار کردن
مشکل است...