وقتی ناراحتی، تصمیم نگیر.
وقتی دیر میشه، عجله نکن.
وقتی یکیو دوسش داری، زود بهش نگو بذار خودش بفهمه.
وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده.
وقتی یکی دلتو شکست، سر یکی دیگه تلافی نکن.
وقتی بغضت گرفت، پیش هرکی گریه نکن. شاید همون دشمنت باشه از ته دل خوشحال بشه.
وقتی با یکی قهر کردی، پشت سرش حرف نزن شاید دوباره بخوای باهاش دوست بشی.
و آخرش اینکه اگر خودت دلت پاکه،
فکر نکن همه مثل خودتن.