زندگیمون تو همین یه بیت شعر فروغی بسطامی خلاصه شده:

 

"یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند"