بدبین ها:
شمارو از اهدافتون دور میڪنن

تعارف ڪن ها:
تعارف الڪے میڪنن و شما رو معذب میڪنن

انرژے خور ها:
ڪارے میڪنن بے دلیل غمگین باشی

قربانے ها:
همه رو به بخاطر بدشانسے سرزنش
میڪنن

ڪنترل ڪننده ها:
میخوان همه تصمیم ها رو خودشون بگیرن

انتقاد ڪن ها:
از همه چیز انتقاد میڪنن. ڪارے میڪنن فڪر ڪنے نمیتونے هیچ ڪارے انجام بدی