یه جا نوشته بود:
وقتی یکی داره با تمام وجود
نصیحتت میکنه
مخاطبش تو اون لحظه تو نیستی!
خودش در گذشته شه ...