🔻هر چیزی رو زیادش کنی سر میره

محبت زیاد، سر رفتن توجه
توجه زیاد، سر رفتن محبت
ارزش زیاد، سر رفتن احترام
احترام زیاد، سر رفتن ارزش
سردی زیاد، سر رفتن عشق
عشق زیاد، سر رفتن گرمی
بی انگیزگی زیاد، سر رفتن حوصله

🔹خلاصه که به اندازه زیادش کنید