کسی که شنا کردن بلد است
میداند که آب او را پایین نمیکشد.

اما کسی که با شنا آشنا نیست، فکر میکند آب او را پایین میکشد و غرق میکند ، برای همین بیهوده دست و پا میزند و غرق میشود.

بهتر است بدانیم این افکار ماست که ما را غرق میکند و گرنه زندگی عمق زیادی ندارد....