اگر کسی با تندی تو را نصیحت کرد سخنش را قطع نکن، چون در پشت تندی اش محبت عمیقی قرار دارد.

مانند کسی نباش که ساعت زنگدار را می شکند فقط به جرم این که او را بیدار کرده است...!