آدم با احساسی باشید
آدم حساسی نباشید؛

 

آدم حساس، چیزهای
کوچکِ بد را بزرگ می‌کند

 

آدم با احساس، چیزهای
کوچکِ خوب را بزرگ می‌کند.