در مورد هیچ چیز،
از روی ظاهر قضاوت نکن

مار هر چقدر زیباتره
نیشش هم کشنده تره...!