برای خواندن کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید


34. انسان میتواند در کار های خوب و بد تاریخ (گذشته و آینده) شریک شه! هرجا دلش اونجا باشه در اون کار هم شریک خواهد شد. {سوره بقره آیه 72}


35. منظور خدا از قدرت نمایی هایی که در قرآن به آن اشاره شده اس یک تعقل دائمی است نه تعجب لحظه ای! "ما این کار را کردیم که شما تعقل کنید و پی به قدرت خداوند ببرید" {سوره بقره آیه 73}


36. توقع نداشته باشید همه مردم ایمان بیاورند چون همه این توفیق را ندارند. {سوره بقره آیه 75}


37. آیه 79 سوره بقره تنها آیه ایست که در آن سه بار متوالی از کلمه "وای" استفاده کرده است، در آیه هایی دیگر یک بار کلمه وای در آیه بکار برده شده مثلا
_ وای بر کم فروشان
_ وای بر کسانی که نیش میزنند و مسخره میکنند
ولی در این آیه برای افراد با سواد و منحرف که در دین دست میبرند و آن را تغییر میدهند سه بار وای گفته است
_ وای بر درآمدشان (که در اصل برای کسب درآمد انجام میدهند)

_ وای بر دستانشان

_ وای بر افکارشان

وای بر فیلم ، مقالات ، قلم و هنر های زهر آلود...

مراقب باشید دینتان را از دانشمندانی که هوا و هوس دارند نگیرید از دانشمندان پارسا بگیرید که (مراجع تقلیدی که...) علم همراه تقوا بالا که هیچ هوا و هوسی ندارند.


خواندن قرآن بی ترجمه ممنوع است. {سوره بقره آیه 79}


38. کیفر و پاداش بر اساس خیال و آرزو نیست بر اساس عمل هستش.

آن دسته از گناهان کیفر دارند که آگاهانه و از روی عمد و اختیار باشد.

گناهکاران برای کسب سود و بهره گناه میکنند و انسان فطرتا پاک است ولی گناه و خطا بر او عارض میشه و اون رو احاطه میکنه. {سوره بقره آیه 80و81}


39. خدا از طریق عقل، فطرت و وحی از مردم پیمان گرفته.

در همه ادیان توحید سرلوحه است و اولین سخن همه انبیا یکتا پرستی و دوری از طاغوت است.

احسان و خوبی از نزدیک و با ادب به والدین و توجه به یتیم و وفقرا و ... .

با همه مردم خوب حرف بزن حتی به بت پرست ها فحش نده!

ملاک بهشت ایمان و عمل ه نه خیال و آرزو! (آرزو ها مثل مکتب و لحجه و زبان و منطقه)

(منظور کلمه صالحات در این آیه) همهء کارهاشون خوب باشه نه یکی خوب یکی بد!

_ نماز و زکات

_ کمک به فقرا

_ اخلاق و...


رابطه انسان با خدا از طریق نماز و رابطه انسان با فقرا از طریق زکات است. {سوره بقره آیه 82و83}