صاف و زلال بودن آدم رو سبک می کنه؛ 

آدم ها هر چی سبک تر باشن بالاتر میرن..

ناخالصی و خورده شیشه سنگینشون می کنه؛ 

خورده شیشه که زیاد بشه  می افتند پایین

برای بالا رفتن باید صاف و صیقلی باشی، سبک بشی.

باید سیمت رو بخدا وصل کنی

با خدا که باشی زمین خوردن هم آموزش پروازه.