در علم تاثیر کلام میگویند

اگر شما بگویی انجام کاری سخت است، سخت میشود
اگر شما بگویی راحت است! راحت میشود.
اگر شما بگویی نمیشود! نمیشود!

شما اگر بگویی حالم عالیه، تمام عوامل متافیزیکی دست به کار میشوند تا حال شما عالی شود

اگر شما بگویی امروز چه روز عالییه!میبینی که کائنات چقدر سریع به این فرمان شما جواب مثبت میده.

اگر بگویی من گیجم! کائنات شمارو به سمت حواس پرتی و گیجی میبرد.

در انتخاب کلمه ها حتی به شوخی هم دقت کنید