برای خواندن کامل مطلب به ادامه مطلب رجوع کنید


27. مومن کسیه که بتونه دل بکنه و تمام مقام ها از همین دل کندن ها بدست میاد:
از خواب (برای نماز شب)

_ از شهوت (حضرت یوسف)

_ فرزند (حضرت ابراهیم)

_ از شکم 

_ هجرت از وطن (خونه و زندگی)


ابلیس با وجود هزازان سال عبادت از خودش (برای سجده) دل نکند! {سوره بقره آیه 54}


28. در دعا ها تایین تکلیف نکنید (دست خدا بسته نیست)

_ خدایا پولم بده برم حج شاید خدا حج رو مفتی قسمتتون کرد.

آنچه خدا میدهد طیب است ما خرابش میکنیم. {سوره بقره آیه 57}


29. دعا و توبه هم آدابی دارد مانند شماره تلفن تا گوشی رو بردارند. (اشاره به کلمه "حطه" در همین آیه) {سوره بقره آیه 58}


30. هرکس در زمان خودش مامور است به پیغمبر زمان خودش مراجعه کند و همچنین به کتاب آسمانی عمل کند. {سوره بقره آیه 62}


31. هر چیزی که خدا فرموده انجام بده.

هر چیزی یا ضد عقله یا طبق عقل

_ دکتر میگه لجن بخور (ضد عقل) و مریض نمیخوره حالا دکتر میاد میگه این کپسول رو بخور (با وجود اینکه ما نمیدونیم چی توشه بازم طبق عقله و ضد عقل که نیست!) {سوره بقره آیه 67}


32. دستورات خدا و کار خیر ها را با عجله و مخفیانه انجام دهید

_ نماز جماعت یا کمک به فقرا یا ... {سوره بقره ایه 68}


33. حرام خدا حرام است و حلال خدا حلال است و مکروه خدا مکروه است!

با کلماتی مانند مد، آداب، تشریفات، رسم و رسوم و... منکر این دستورات نشوید.

_ پوشیدن لباس سیاه مکروهه ولی میگن رسمه

_ حلقه برای مرد حرام است ولی میگن حالا نامزدیه، خب با نامزدی حروم خدا حلال میشه؟!

اینها یک مشت کلمات هستند. {سوره بقره آیه 69}