اخرش باید خودت قهرمان باشی

چون همه
مشغول نجات خودشون هستن...