موندگاریِ یه رابطه اونجاست که مشتاقِ هم باشید، نه محتاجِ هم... !!!