شب همه ما یکی بود

اما تاریکی ها یمان فرق داشت...!!