چه نزدیک است جان تو به جانم
که هر چیزی که اندیشی بدانم

 

از این نزدیکتر دارم نشانی
بیا نزدیک و بنگر در نشانم...

 

👤 مولانا