"هیچ چیز در زندگى هدر نمى‌رود.
خدا حتى از ده دقیقه‌ى بحرانى شما هم به نفعتان استفاده میکند.
حتما شنیده‌اید که مى‌گویند:
"اتفاقات بد براى آدمهاى خوب مى‌افتد." درست است. اما این‌هم درست است که آدمهاى خوب بر اتفاقات بد غلبه مى‌کنند و بعد از پشت سر گذاشتن بحران، نسبت به قبل، آدمهاى بهترى مى‌شوند.

خداوند آزمون شما را به الگویى براى دیگران تبدیل میکند.
مشکلات غیرمنتظره‌ى شما دلیل محکمى است براینکه خداوند برنامه‌اى فوق‌العاده براى آینده‌تان دارد!

 

👤 جوئل اوستین
📕 هر روز پنجشنبه است