انسان ها دو دسته اند:
بعضی از آنها را هرچقدر بیشتر میشناسی
بزرگتر می شوند
و بعضی ها را هر چقدر که بیشتر میشناسی حقیرتر....!!