لازم نیست نگران من باشید
من به‌ اندازه‌ ی کافی نگران خودم هستم
خودم را خوب میشناسم
بهتر از هر کسی
و میدانم چطور خودم را خوشحال کنم .. همیشه‌
به‌ محض اینکه‌ به‌ خانه‌ رسیدم ٬
در را برای خودم باز میکنم
تا ناراحت نشوم
چون من میدانم از پشت در ایستادن خوشم نمی آید
من یاد گرفته‌ ام
جای خالی همه‌ را با خودم پر میکنم ...

 

👤 ماردین امینی نبی