ساده هستم

ساده می بینم


ساده می پندارم زندگی را

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را


سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم


ساده می مانم…


ساده میمیرم…


اما..


ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …