یک سینه حرف هست
ولی نقطه چین بس است...!!

 

👤حامد عسگری