وقتی از شکرگزاری در شروع روز استفاده می کنید، مشکلات و مسایل پیش بینی نشده و دور از انتظار قبل از اینکه اتفاق بیافتند، از بین می روند.

خدایا شکرت❤️