واقعیت این است که ؛

هر کسی آزرده ات خواهد کرد
فقط باید کسانی را پیدا کنی
که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند...

 

باب مارلی