قلم‌موی اراده را بردار
آغشته به رنگ عشق کن
رنگ تازه ای بزن بر بوم زندگی
تا جان بگیرد طرح آرزوهای قشنگت...