لج‌باز تر از آنی‌ام که قضاوت و پیش‌داوری‌ها برایم مهم باشد و کله شق‌تر از آنی‌ که مانع بتراشند و مسیرم را عوض کنم!
من فقط بلدم روی اهدافم پافشاری کنم و حتی با ته مانده‌ی توان و صبر و غرورم به پیش بروم.
من فقط بلدم کارِ خودم را بکنم، راه خودم را بروم و عین خیالم نباشد که دیگران پیش خودشان چه فکری می‌کنند و برای تحقیر و تخفیف باورهای من چه حرف‌ها که نمی‌زنند و چه قضاوت‌ها که نمی‌کنند!
من فقط بلدم خودم باشم و برای خودم باشم و به سبْک و حال خودم زندگی کنم...

 

نرگس صرافیان طوفان‌