هر انسانی که از کنار تو می گذرد، برای تو فرستاده شده تا به تو چیزی دهد یا به تو خدمت کند یا به تو درسی را بیاموزد و یا تو به او چیزی دهی.

هیچ مورچه ای بدون اجازه خدا بارش را حمل نمی کند.
هیچ زنبوری بدون اجازه خدا وارد کندویش نمی شود و هیچ جوانه ای بدون اجازه خدا سبز نمیشود.
پس انسان هایی که وارد زندگی تو می شوند، بر اساس طرحی الهی به خاطر تو می آیند و دست خیر و عشق خداوند در پشت تمامی این اتفاقات است حتی اگر در ظاهر اینگونه نباشد.

اگر خداوند انسانی را به زندگی ات وارد می‌کند، فقط از طریق وحدت با همان یک نفر می توانی به اوج کمال برسی.

 میتوانی از طریق یکی شدن با او، طعم زیبایى، ستایش، توحید، وحدت و یگانگی را بچشی.

یکی شدن فقط منظور ازدواج نیست. تمام عالم، معشوق تمام عالم است. ما با هر کسی ارتباطی روحانی و معنوی برقرار می کنیم. ما با تمام انسان های اطرافمان، حتی آنهایی که فقط از کنارشان می گذریم، بدون این که متوجه باشیم، ارتباطی روحانی داریم.

هنگامی که در چشمان پیرزنی  نگاه میکنی و به او لبخند می‌زنی، با او یکی شده ای.

هنگامی که سکه ای را در دست فقیری میگذاری و درخشش و شعف و شادمانی را در چشمان او نظاره میکنی، با او یکی شده ای.

هنگامی که کاری برای دوستی انجام میدهی و او صمیمانه و با خوشحالی تشکر میکند، با او یکی شده ای. هنگامی که فقط احساس خوبی نسبت به شخصی داری، با او یکی شده ای...

 

 چشم دل بگشا_ کاترین پاندر