اگر هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده،همیشه شکست می خوری.
هدفت باید این باشه که خودت باشی،که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی،که حقیقی ترین نسخه خودت باشی
از خودت بودن استقبال کنی.
تشویقش کنی.دوستش داشته باشی.
برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی.
وقتی هم کسی مسخره ش می کنه یا بهش دهن کجی می کنه،محل نذاری.

شایعات بیشترشون در حقیقت حسادتن
 و فقط ظاهرشون رو تغییر دادن.
سرتو بنداز پایین.استقامتت رو حفظ کن.ادامه بده

 

کتابخانه نیمه شب
مت هیگ