هرگز به هیچکس و هیچ چیزی،
در این دنیا وابسته نشو...

 

یعقوب به یوسف وابسته بود و بوسیله، همان دچار اذیت و ناراحتی شد

ابراهیم به اسماعیل وابسته بود، پس به او امر شد که او را قربانی کند

زلیخا به یوسف وابسته بود، و از وی دور شد

دنیا همین است!
هرکسی به چیزی وابسته شود بوسیله، همان چیز دچار عذاب و ناراحتی میشود بنابراین به هیچ چیز و هیچکس، در این دنیا وابسته نشو...

آرامش خود را جز به خـــدا، به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه آن را داشته باشی

 

هرچیزی که در این دنیا زیبا و دوست داشتنی است روزی از تو دور خواهد شد و تنها، اعمال نیک و صالح برایت باقی میماند.