زندگی انشایی است


 که تنها باید خودمان بنگاریم


زندگی می چرخد


 چه برای آنکه میخندد


 چه برای آنکه میگرید


زندگی دوختن شادی هاست


زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست


زندگانی هنر هم سفری با رنج است


زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است