بیست سال بعد بابت کارهایی که 

نکرده ای بیشتر افسوس می خوری

تا بابت کارهایی که کرده ای

روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار

از حاشیه امنیت بیرون بیا

جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن