۱.به کودکت نگو : بر دیوار خط نکش
بلکه بگو : بر ورق بنویس ، سپس آن را به دیوار میچسبانیم

 

۲.نگو : بلندشو و اتاق کثیفت را تمیز و منظم کن
بگو : دوست داری با یکدیگر اتاق را مرتب کنیم ، چون میدانم نظم را دوست داری

 

۳. نگو : بازی را تمام کن و درس بخوان زیرا درس خواندن مهمتر است
بگو : اگر دروست را به بهترین نحو تمام نمایی با همدیگر بازی خواهیم کرد

 

۴.هر کلام و حرکت ما بر روی شخصیت فرزندمان تاثیر بسزایی خواهد داشت .

 

۵. حرکات کودکمان انعکاس اعمال ماست

 

۶.همیشه فرزندت راباعنوانهای محترمانه وعاطفی چون آقا،خانم و...صدابزن
خانم مریم زیبا ،آقا علی با ادب ،عزیزِ مادر،فرشته ی منکوچک من و...

 

۷.حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله رابگو: عزیزدلم من به وجودت افتخارمیکنم

 

۸.به فرزندت بیشتراز یک مهمان احترام بگذار وبرای شخصیتش ارزش قائل باش.

 

۹-به فرزندت اعتماد کن تاهرچه را تو دوست نداری هیچ گاه انجام ندهد

 

۱۰-قبل ازهمه چیز اختلافات خودرا با همسرت در روشهای تربیتی رفع کن

 

۱۱-بیشتر برای فرزندت وحرف زدن بااو وقت بگذار وکمتراز کودک زیر هفت سالت دورباش

 

۱۲-جلوی فرزندت رابطه ات باهمسرت ازهمیشه بهتر باشد .

 

۱۳.فرزند ات راازصمیم قلب دوست بدار واین دوست داشتنت را همیشه ابراز کن‌.

 

۱۴.ازسه سالگی به بعد کم کم مسئولیت های فرزندت رابه خودش واگذار کن‌‌.

 

۱۵-اشتباهات فرزند ات را ببخش وبه اوفرصت بازگشت بده تامحرم اسرارش باشی(حتی گاهی فرصت اشتباه کردن و ریسک کردن به اوبده)

 

۱6-هرروز باکودک ات بازی کن.گاهی درمیان بازی کمی زیادتر بخندید.

 

۱7-روزهای مشخصی راصرف پیاده روی دو نفره بافرزندت کن.

 

۱8برای فرزندت مصداق واقعی صداقت،امانت داری،کنترل خشم و وفای به عهد باش.

 

 

او تور ا می بینید و فردا با مردم همانگونه که تو تربیتش کردی رفتار خواهد کرد. در نهایت مردم دعاگوی تو خواهند بود با این فرزند خوبی که تربیت کردی و به جامعه فرستادی