آدم‌ها قند را می‌شکنند تا از طعمش استفاده کنند رکورد را می‌شکنند تابه افتخار برسند ؛

هیزم را می‌شکنند تا به گرمای آتش برسند ؛

غرور را می‌شکنند به‌افتادگی برسند ؛
سکوت را می‌شکنند به‌آوازی برسند !!

آدم‌ها برای تمام
شکستن‌ها دلایل خوبی دارند

امــا من هنوز نفهمیدم
که چرا آدم‌ها دل‌ را می‌شکنند ؟