برای یافتن آرامش
چیزی را سرکوب نکن؛
سعی کن آن را درک کنی؛
زیرا تسلط ...
تنها از راه فهمیدن بدست می آید.
هر آنچه را که بفهمی
دیگر توانی در برابرت نخواهد داشت.
این معجزهٔ درک است!