زمان؛


نه می‌گذرد و نه صدایی دارد
آنکه می‌گذرد، ما هستیم
و آنچه صدا می‌دهد، قلبمان است!