اگر زشتی کند دنیا، بیا تا مهربان باشیم
و اگر پستی کند با ما، بیا تا مهربان باشیم

 

اگر آلام جان باشد، اگر بارش گران باشد
و اگر نا مهربان باشد، بیا تا مهربان باشیم

 

اگر دل را بیازارد، سرش سنگ ستم بارد
... و در او تخم غم کارد، بیا تا مهربان باشیم

 

اگر مهتاب شد پنهان، اگر خورشید شد سوزان
و اگر مشکل نشد آسان، بیا تا مهربان باشیم

 

اگر گلها ز هم پاشید، دل دریاچه ها خشکید
و مرغان چمن کوچید، بیا تا مهربان باشیم

 

خوشی و غم نمیماند، زیاد و کم نمیماند
چو دنیا هم نمیماند، بیا تا مهربان باشیم

 

جهان بی مهربانی سرد، و دلها خانه های درد
مرو ای مهربان برگرد، بیا تا مهربان باشیم...