شما امکان نداره

یه آدم دروغگو پیدا کنی که به کسی اعتماد کنه،

یا آدم خیانت کاری که باور داشته باشه طرف مقابل بهش متعهده،

اکثر آدمای مهربون هم نمیتونن تصور کنن کسی بتونه بهشون آسیب بزنه،

میخوام بگم هر آدمی دنیا و آدماشو همونجور میبینه که خودش هست.

زیاد درگیر رفتارای آدما نشید‌‌‌‌‌...