ریشه انسانها ، فهم آنهاست یک سنگ به اندازه ای بالا می رود ،که نیرویی پشت آن باشد.

با تمام شدنِ نیرو ،سقوط و افتادن سنگ طبیعیست

 ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن ؛که چطور از زیر خاک هاو سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها رامی شکند و سربلند می شود 

 

هر فردی به اندازه این گیاه کوچک ریشه داشته باشد ،از زیر خاک و سنگ از زیر عادت و غریزه و از زیر حرف ها و هوس ها ،سر بیرون می آورد

 و با قلبی از عشق افتخار می آفرینید .ریشه ما ، همان ” فهم ” ما است