حقیقت

نه به رنگ است ُ نه بو

نه به های است ُ نه هو

نه به این است ُ نه او

نه به جام است ُ نه سبو

 

گر به این نقطه رسیدی؛

به تو سربسته و در پرده بگویم

تا کسی نشنود این راز گهر بار جهان را

آنچه گفتند و سرودند

 

تو آنی

خود تو جانِ جهانی

گر نهانی و عیانی

تو همانی که همه عمر

به دنبال خودت نعره زنانی

تو ندانی که خود آن نقطه‌ی عشقی

همه اسرار نهانى