خالی شو، پُر می‌شوی..


 قانع باش، غنی می‌شوی..


ساده باش، عمیق می‌شوی..


قضاوت نکن، عادل می‌شوی..


بنده خـدا باش، آزاد می‌ شوی..


خــودت باش، بی‌همتا می‌شوی..


 ضعف خود را بپذیر ، قوی می‌شوی.


دوست داشته‌باش، محبوب‌می‌شوی..


تسلیم سرنوشت شو،

                    حاکم تقدیر می‌شوی..


سکوت پیشه‌کن،
                   همه چیز گویا می‌شود..


دخالت را رها کن،
                     هدایت آغاز می‌شود..


سخنت را کوتاه کن،
                   تأثیرش زیاد می‌شود..


برخود حکومت کن ،
                    از خود فراتر می‌روی..


به تاریکی ذهن آگاه شو،
   روشنایی وجودت را فرا می‌گیرد..


ذهنت را در «هیچ کجا» متمرکز کن،
« همه چیز » در ذهنت جا می‌گیرد..