فـرار نکن تو باید سختی ها را متحمل شوى. ایـن سختی ها صیقل توست
مگر تو نمی خواهی اینه شوی
 شفاف شوی ...!؟

بـاید کسى تورا صیقل دهد
تو را با ابریشم که صیقل نمی دهند
تو را بـاید با جسمى سخت (سنگ و سمباده) صیقل داد
نگران نباش .
نگو من چه کار کـرده بودم که گرفتار این مشکلات شدم ...!؟ 
 دلت باید قـرص باشد 
تو که سابقه رحمت مرا (خداوند) دیده اى  من (خداوند)به تو چشم دادم ، گوش دادم  میبینى که مسیر حـرکت تو را چه خوب تنظیم کرده ام  
حالا اگـر چهار روزى چیزى را منع کردم نگران نباش.
با من قهر نکن... 
در خـانه  ی دیگری نرو... 
این تـراژدى براى پاک شدن توست 
براى پالایش روح تو.
به من اعتمـاد کن...